Privacy Verklaring

Deze website is een initiatief van:
Mieke Stalpaert
Weide 16
9185 Wachtebeke
info@hedentherapie.be
+32 474 31 92 14
BTW BE 0807.703.954

1. Waarom deze privacy verklaring?

(H)eden hecht grote waarde aan de bescherming van uw privacy en persoonsgegevens. We gebruiken uw persoonsgegevens uitsluitend in overeenstemming met de Privacywet en andere relevante vigerende wettelijke voorschriften. Iedere verwijzing in deze Privacyverklaring naar de Privacywet betekent een verwijzing naar de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens. Iedere verwijzing naar de Verordening is een verwijzing naar de Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.
Met deze Privacyverklaring wil (H)eden u wijzen op eventuele verwerkingshandelingen ten aanzien van deze gegevens en op uw rechten. Door gebruik te maken van onze website verleent u expliciet uw toestemming met mogelijke verwerkingshandelingen door (H)eden. Het is mogelijk dat deze Privacyverklaring in de toekomst onderhevig is aan aanpassingen en wijzigingen. Het is aan u om op regelmatige basis dit document te raadplegen.

2. Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

(H)eden verbindt zich ertoe enkel de gegevens te verwerken die ter zake dienend zijn en noodzakelijk zijn voor de doeleinden waarvoor zij verzameld werden. (H)eden verwerkt enkel identificatiegegevens, met als doel het aanbieden en verbeteren van een algemene en gepersonaliseerde dienstverlening; inclusief facturatiedoeleinden, aanbod van informatie die nuttig en/of noodzakelijk is voor u, de verkrijging en verwerking van gebruikersbeoordelingen en het verlenen van ondersteuning.
Bij een bezoek aan de website van (H)eden worden er enkele gegevens ingezameld voor statistische doeleinden. Dergelijke gegevens zijn noodzakelijk om het gebruik van onze website te optimaliseren. Deze gegevens zijn: IP-adres, vermoedelijke plaats van consultatie, uur en dag van consultatie, welke pagina’s er werden bezocht. Wanneer u de website van (H)eden bezoekt, verklaart u zich akkoord met deze gegevensinzameling bestemd voor statische doeleinden zoals hierboven omschreven.
De Gebruiker verschaft steeds zelf de persoonsgegevens aan (H)eden en kan op die manier een zekere controle uitoefenen. Indien bepaalde gegevens onvolledig of ogenschijnlijk incorrect zijn, behoudt (H)eden zich het recht voor bepaalde verwachte handelingen tijdelijk of permanent uit te stellen. De persoonsgegevens worden enkel verwerkt voor gebruik binnen (H)eden. We kunnen u dan ook geruststellen dat persoonsgegevens niet verkocht, doorgegeven of meegedeeld worden aan derde partijen die aan ons verbonden zijn. (H)eden heeft alle mogelijke juridische en technische voorzorgen genomen om ongeoorloofde toegang en gebruik te vermijden.
Bij bewijs van uw identiteit als gebruiker, beschikt u over het recht op inzage, correctie of het wissen van uw persoonsgegevens, deze aanvraag gebeurt schriftelijk door een gedateerde en ondertekende aanvraag aan (H)eden. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist zijn of volledig te laten verwijderen indien deze niet meer nodig zijn op contractuele basis.

Wij zijn verplicht om gegevens te bewaren tot 30 jaar na behandeling. Vanaf 16 jaar is een jongere beslissingsbevoegd en kan deze op eigen initiatief hulpverlening opstarten.